Firmy a technologie

AI v HR: Jak umělá inteligence změní nábor zaměstnanců?

14 min. čtení

O umělé inteligenci, která přebírá pracovní místa, bylo napsáno mnoho, jak ale AI otřásá náborovým procesem?

V době digitální transformace se umělá inteligence (AI) rychle stává základním kamenem firemních operací. Nábor nových zaměstnanců, který musí všechny organizace jakéhokoli rozsahu pravidelně podstupovat, není výjimkou.

Nábor talentů je s průměrem více než 250 uchazečů na jedno pracovní místo v korporátu trochu jako minové pole. Náboráři v důsledku toho mají obvykle pouze 6-8 sekund na každý životopis. Správní lidé přitom mohou ovlivnit kulturu a výkon společnosti a neefektivní náborový proces může firmy stát další čas a peníze na hledání náhrad za nekvalitní nováčky a odstraňování škod, které mezitím mohli způsobit.

Pro náboráře poskytuje AI vzrušující alternativu k hodnocení nespočtu životopisů, psaní popisů pracovních míst a každodenním administrativním úkolům. Nástroje a algoritmy poháněné AI mění a v některých případech nahrazují celý náborový proces, což vede k rychlejšímu a efektivnějšímu průběhu náboru jak pro kandidáty, tak pro společnost. Posun směrem k AI přináší mnoho výhod, ale také přináší kritické otázky týkající se spravedlivého průběhu výběru nových zaměstnanců a ochrany soukromí.

Revoluce v náboru s AI

HR profesionálové dobře vědí, jak časově náročné je najít nového kandidáta. Nejprve je třeba napsat popis pracovního místa – to samo o sobě může trvat, než vhodní lidé identifikují klíčové úkoly a odpovědnosti pro danou pozici. Poté musí být popis interně schválen před zveřejněním na příslušných platformách pro hledání práce nebo sdílením s potenciálními kandidáty. Jakmile dorazí životopisy, náborář je musí zkontrolovat a vybrat ty nejvhodnější kandidáty pro pohovory.

Přichází však umělá inteligence a nový, efektivnější proces náborových kampaní. Již nyní se přibližně 85 % náborářů domnívá, že umělá inteligence je užitečná technologie, která nahradí některé části náborového procesu. V mnoha případech již byla zavedena. Ještě v roce 2019 společnost Unilever uvedla, že jejich náborový nástroj s umělou inteligencí ušetřil v daném roce více než 100 000 hodin a 1 milion dolarů globálních nákladů na nábor. A je snadné pochopit proč. Využití plného potenciálu umělé inteligence má značné výhody pro vytížené HR pracovníky, kteří potřebují obsadit volnou pozici.

Jak může AI zlepšit náborový proces?

Rychlejší ověřování kandidátů

AI modely mohou automatizovat opakující se úkoly, jako je prohlížení životopisů a srovnávání kandidátů. Namísto čtení stovek životopisů a motivačních dopisů na jedno volné pracovní místo mohou náboráři zadat informace do AI modelu, který identifikuje klíčová slova odpovídající popisu pracovního místa a požadavkům. Model pak automaticky vybere kandidáty na základě toho, jak dobře odpovídají požadovaným kritériím. Díky tomu se mohou HR pracovníci zaměřit na strategické aspekty výběru talentů nebo se věnovat jiným úkolům.

Příjemnější kandidátská zkušenost

Chatboti a virtuální asistenti pohánění AI poskytují okamžité odpovědi na otázky kandidátů, což zajišťuje plynulejší a angažovanější zážitek během celého náborového procesu. Personalizované reakce a rychlá zpětná vazba přispívají k pozitivnímu obrazu zaměstnavatele. To zvyšuje počet uchazečů, kteří chtějí pracovat pro danou společnost, a tím i množství talentů, ze kterého může firma vybírat.

Rozhodování na základě dat

AI nástroje mohou využívat prediktivní analýzu k identifikaci nejlepších kandidátů na základě historických dat a výkonnostních metrik. Analýza úspěšných náborů umožňuje organizacím dělat informovaná rozhodnutí na základě předchozích výsledků výběrových řízení.

Zlepšení diverzity a inkluze

Některé AI platformy tvrdí, že snižují nevědomé předsudky při náboru tím, že anonymizují informace o kandidátech a zaměřují se pouze na kvalifikaci a dovednosti. Odstraněním identifikačních údajů, jako jsou jméno, pohlaví nebo etnický původ, mohou tyto nástroje podporovat rozmanitost a inkluzi při výběru budoucích zaměstnanců.

Rizika a výzvy spojené s umělou inteligencí

Přesvědčil vás působivý výčet výhod? Ne tak rychle... zapojení umělé inteligence do náborového procesu také otevírá novou řadu bezpečnostních rizik a výzev, kterým musí organizace čelit, aby tuto novou technologii využívala efektivně a bezpečně.

Algoritmická předpojatost

Pokud je AI model vycvičen na historickém souboru dat, mohou se do výstupu modelu přenést historické předsudky. Například pokud by společnost používala umělou inteligenci k procházení životopisů s cílem najít vhodného kandidáta na místo lékaře a pokud soubor dat, na kterém byl vyškolen, ukazuje, že 80 % lékařů, kteří historicky vyhovovali dané roli, byli muži, může model s větší pravděpodobností upřednostňovat mužské uchazeče před ženskými, přestože jsou pro danou roli stejně vhodní.

Kromě toho, že se nezobrazí všichni vhodní kandidáti, může to způsobit i významné finanční a reputační důsledky. Vezměme si tento reálný scénář, kdy byla společnost poskytující doučování nucena zaplatit vyrovnání ve výši 365 000 dolarů, když umělá inteligence v důsledku údajů, které jí byly poskytnuty, automaticky diskvalifikovala uchazeče na základě věku.

Kromě toho může umělá inteligence při posuzování předložených životopisů nadhodnocovat používání klíčových slov a metrik. Na rozdíl od člověka nemusí AI zachytit měkké dovednosti a další zkušenosti nebo charakterové vlastnosti, které by z někoho udělaly žádanějšího kandidáta na danou pozici.

Automatizovaný proces, který modely umělé inteligence používají, může dokonce zvýhodnit uchazeče, kteří svůj životopis vytvořili pomocí umělé inteligence na základě zveřejněného popisu práce. Výsledkem bude kandidát, který „na papíře“ vypadá pro danou pozici dokonale, ale není autentický a poctivý.

Nedostatečná transparentnost

Mnoho AI algoritmů funguje jako černé skříňky. To znamená, že rozhodovací proces je nejasný a těžko pochopitelný. Tento nedostatek transparentnosti vyvolává otázky ohledně odpovědnosti a možnosti zpochybnit nebo napravit neobjektivní výsledky. Pokud společnosti nevědí, že vstupy od AI nástrojů jsou neobjektivní nebo „otrávené“, jak mohou vědět, že je mají napravit? A jak by mohly vědět, jak to mají udělat? Tento nedostatek transparentnosti může také poskytnout příležitost pro kandidáty, kteří najdou potenciální mezery v systému a dostanou svoje životopisy na přední místa v seznamu kandidátů.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost

Pro využití umělé inteligence při náboru by modely musely být zásobovány obrovským množstvím osobních údajů poskytnutých kandidáty i samotnou organizací. Zajištění důvěrnosti a bezpečnosti těchto údajů pomocí dostatečných kybernetických bezpečnostních opatření má zásadní význam pro ochranu práv na soukromí společnosti i jednotlivců a také pro dodržování předpisů, jako je obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Lidský dohled a odpovědnost

Ačkoli umělá inteligence může zvýšit efektivitu, lidský dohled je stále nezbytný, aby se zabránilo zneužití nebo nesprávné interpretaci poznatků generovaných umělou inteligencí. Organizace musí zavést jasné rámce odpovědnosti a mechanismy pro řešení chyb algoritmů nebo etických porušení.

Dodržování právních předpisů a regulací

Využívání AI při výběrových řízeních podléhá různým právním a regulačním rámcům, včetně antidiskriminačních zákonů a předpisů o ochraně údajů. Nedodržení těchto požadavků může mít právní důsledky a vést k poškození pověsti.

Jak může vaše organizace využít AI pro nábor bezpečným a efektivním způsobem?

Aby organizace mohly využívat přínosy umělé inteligence a zároveň zmírnit související rizika, musí k AI zaujmout holistický přístup. To zahrnuje např:

Etický návrh AI

Upřednostněte spravedlnost, transparentnost a odpovědnost při vývoji a nasazování AI napříč IT systémy. Toho lze dosáhnout zavedením opatření, jako jsou algoritmy pro odhalování předpojatosti a pravidelné vyhodnocování, aby bylo možné identifikovat a řešit diskriminační vzorce.

Průběžné monitorování a vyhodnocování

Pravidelně vyhodnocujte výkonnost AI algoritmů, abyste identifikovali a zmírnili zkreslení nebo chyby. Zaveďte mechanismy zpětné vazby pro uchazeče, aby mohli hlásit své obavy nebo poskytovat informace o svých zkušenostech s náborovými procesy řízenými umělou inteligencí. Tento neustálý dohled a monitorování znamená, že pokud se v systémech poháněných AI něco pokazí, lze to identifikovat a napravit dříve, než se objeví nechtěné následky.

Poznatky týmů s různou specializací

Podporujte spolupráci mezi odborníky na lidské zdroje, datovými analytiky, etiky a právními experty, abyste zajistili multidisciplinární přístup k provozu AI. Řada odborných znalostí a vhled do AI modelu a programů podporuje vývoj komplexních robustních zásad a postupů v oblasti umělé inteligence.

Vzdělávání a školení

Zajistěte školení HR pracovníků o etickém využívání AI při výběru zaměstnanců, včetně povědomí o strategiích zmírňování předsudků a důležitosti ochrany osobních údajů a bezpečnosti. Pěstujte kulturu odpovědného a transparentního zavádění AI v organizaci spolu s pokyny, jak ji nejlépe používat.

Dodržování předpisů

Mějte náskok před přicházejícími právními a regulačními požadavky týkajícími se umělé inteligence při náboru a proaktivně přizpůsobujte firemní zásady a postupy, abyste zajistili jejich úplný soulad. Pravidelnou spoluprací s regulačními orgány a oborovými sdruženími můžete zůstat informováni o hrozících rizicích a případných mezerách v systémech používajících umělou inteligenci, které by mohli kyberzločinci využít.

Jaký vliv bude mít AI na oblast HR?

AI představuje obrovské příležitosti k transformaci náborových procesů, které organizacím umožní efektivněji identifikovat a přilákat špičkové talenty v kratším čase. Rozsáhlé zavádění AI do náboru však také vytváří rizika týkající se zaujatosti, ochrany soukromí a odpovědnosti. Zapojením výše uvedených osvědčených postupů mohou organizace tyto výzvy zvládnout a odpovědně využívat AI k dosažení svých náborových cílů při zachování zásad spravedlnosti, inkluze a autenticity.